Akcia GABOTHERM !!!

Vyberte si zostavu za super cenu !

Akciová ponuka zostáv podlahového vykurovania 1.2.3 s polybuténovou rúrkou gabotherm®

Zostava podlahového vykurovania určená pre 80m2

Zostava obsahuje:

+ 520 m polybuténovej rúrky 15 x 1,5 mm

+ 13 balení systémovej dosky 30-2

+ 75 m okrajového dilatačného pásu

 

Akciová cena 1 600 € bez DPH
Cena s DPH: 1 920 €

 

Zostava podlahového vykurovania určená pre cca 30 m2

Ideálna zostava na doplnenie chýbajúcich metrov podlahovky vo vašom projekte.

Zostava obsahuje:


+ 200 m polybuténovej rúrky 15 x 1,5 mm

+ 5 balení systémovej dosky 30-2

+ 25 m okrajového dilatačného pásu

 

Zostava podlahového vykurovania určená pre cca 18 m2

Ideálna zostava na doplnenie chýbajúcich metrov podlahovky vo vašom projekte.

Zostava obsahuje:


+ 120 m polybuténovej rúrky 15 x 1,5 mm

+ 3 balenia systémovej dosky 30-2

+ 25 m okrajového dilatačného pásu


Akciová cena 369 € bez DPH
Cena s DPH: 442,80 €

 

 

 

 

 

 

 

ikona textová

voda-plyn-kúrenie


 

Vítame vás na našej stránke.

Radi by sme vám ponúkli komplexné riešenia v oblasti kúrenia, vody, plynu, obkladov, murárskych prác pri novostavbe, ale aj rekonštrukcii. Firma J-TRADE BUILD s.r.o. vznikla v roku 2011, ale v tejto oblasti pracujeme už od roku 1998. Na základe týchto dlhoročných skúseností vám vieme poradiť pri výbere kvalitných a osvedčených produktov, navrhnúť a prispôsobiť realizáciu vašim požiadavkách, vypracovať cenovú ponuku, doviezť materiál priamo k vám.

Voda, plyn, kúrenie sú potreby, bez ktorých sa dnes už nezaobídeme, je dôležité, aby správne fungovali. Využite naše služby a ušetríte čas aj peniaze.

ZĽAVA Z CENY KOTLA !!! Pokiaľ si u nás objednáte kotol aj s montážou, získate nielen zľavu z ceny kotla, ale zároveň kompletné služby a servisného technika.

Poskytujeme SERVISY aj REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ.

 

 Objednajte si kotol z PROTHERM.sk alebo VAILLANT.sk a získate nielen výhodnú cenu ale aj 5.ročnú záruku!!

(bližšie informácie vám radi poskytneme)

 

 

Pozrite si ukážku našich prác a referencií

NAŠE REFERENCIE

FOTOGALÉRIA

 

 

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

 

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracovania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovávanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

Tento dokument je výsledkom posúdenia spracovania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

 

Obchodné meno:        J-TRADE BUILD s.r.o.

Sídlo:                          Ul. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika

Právna forma:             Spol. s.r.o.

IČO :                           46 071 164

DIČ:                               2023219385

IČ DPH:                      SK2023219385

Registrácia:                  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 71468/B

Štatutárny orgán:         Jozef Jaško

                                       (ďalej v texte zásadne len ako „prevádzkovateľ“ )

 

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov:

Právnym základom spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

 1. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

(objednávky, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, rámcové zmluvy, pracovné zmluvy, životopisy....)

 

 1. Podľa § 78 ods. 3 ZOOÚ prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce,

telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. (údaje o zamestnancoch)

 

 1. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (katastrálny zákon, obchodný zákonník, zákonník práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov....)

 

 1. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, - podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR
 2. ďalšie spracovanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

 

Prehlásenie:

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.
 • Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.

 

 

Dotknuté osoby:

 • Zmluvní a predzmluvní obchodní partneri

 

 • Zákazníci prevádzkovateľa

 

 • Zamestnanci prevádzkovateľa

 

 

Účely spracovania:

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z dôvodov naplnenia týchto účelov:

Zmluvní/predzmluvní partneri prevádzkovateľa:

 

 • identifikácia zmluvnej strany
 • poskytnutie dohodnutej služby

 

Zamestnanci:

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje svojich zamestnancov výlučne pre účely pracovnoprávnych vzťahov a ďalších právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje potrebné na vyplatenie miezd a vedenie personalistiky na základe pracovného pomeru alebo spracovania na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Ďalším účelom je plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov
 • Taktiež na zabezpečenie identifikácie svojho zamestnanca v pracovných zmluvách

 

Zákazníci:

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov. Vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky.(meno, adresa, kontakt), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
 • Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.

 

 

GPS:

 • Prevádzkovateľ využíva systém GPS k optimalizácia firemných nákladov na PHM, prehľadné účtovanie PHM, automatické generovanie knihy jázd, vykazovanie služobných ciest, vypátranie vozidla v prípade jeho odcudzenia, kontroly dodržiavania pracovnoprávnych povinností zamestnancov pri vedení služobného vozidla, ochrana majetku zamestnávateľa – služobných vozidiel pred krádežou, poškodením
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom

 

 

Ako dlho budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje?

 • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v predmetnej zmluve alebo iným spôsobom bude spracovávať v informačných systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracovania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracovávané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracovávania informovaná ešte pred takým spracovaním.
 • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje zamestnancov na účely špecifikované v týchto zásadách bude spracovávať maximálne po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu, prípadne ak si to vyžaduje niektorý s osobitných predpisov tak po dobu stanovenú v tomto zákonnom predpise.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám (sprostredkovatelia, príjemcovia)

K vašim osobným údajom majú prístup oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú zaviazaný sprostredkovateľskou zmluvou súlade s GDPR.

 

 

 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 • V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.
 • Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov. – informačná povinnosť
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.
 • Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám prikazuje vaše osobné údaje spracovať. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.

 

Kontaktné údaje:

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na:

Meno a priezvisko: Jozef Jaško

Tel: 0905 318 307

Mail: info@j-tradebuild.sk

Doručovacia adresa: J-TRADE BUILD s.r.o., Ul. 1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka

Adresa prevádzky: Galvaniho 22, 821 04 Bratislava

Ako môžete tieto práva vykonávať?

 

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

 

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk

Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

ceny

Pripojenie rozdeľovača

cenníková cena                          35,00€

naša cena                                  30,00€

cena s montážou                       90,00€

Pripojenie radiátorov

cenníková cena                         35,00€

cena s montážou                       84,00€

kotol

montáž                                   150,00€

servis                                od    60,00€

solár

montáž                                    550,00€


2 okruhy (podlahové vyk. a radiátory)

cenníková cena                      1 083,00€

naša cena                                920,00€

cena s montážou                     980,00€

vetrací systém

cenníková cena                      6 000,00€

naša cena                              5 100,00€

cena s montážou                    5 700,00€


Všetky ceny sú uvedené bez DPH a slúžia pre rýchle vypočítanie orientačnej ceny.

Máte záujem o nezáväznú ponuku, ušitú priamo na mieru pre Vás?

Potrebujete viac informácií?

Pošlite nám Vašu požiadavku: INFORMATÍVNY DOTAZNÍK

NAŠE REFERENCIE

Zimný štadión O.Nepellu v Bratislave

Nábytok Galan Bratislava

Eurovea Bratislava

River Park Bratislava

Jégeho alej III. Bratislava

Nejedlého ul. Bratislava

Rinzle Rača Bratislava

Microstep Bratislava

Bory mall Bratislava

Bella Vita Bratislava

BTS Cargo Bratislava Letisko

NIDO Bratislava

BELLA VITA RESIDENCE BRATISLAVA

Bytový dom Sereď

Rodinné domy Bratislava + okolie

YTU2NDNh